Хотын соёл төсөлт ажлын хүрээнд зохион байгуулсан “Асуулт? Хариулт. Асуулт?” танин мэдэхүйн тэмцээнд Ахлах, Бэлтгэл бүлгийнхэн маань тун өрсөлдөөнтэй оролцлоо.